تیزر برند جذاب آواکادو

کارگردان : اردلان

تصویر : معین

نور : حسام

گریم : سمانه

مدیر تولید : نیما

STUDIO PAXI