Press ESC to close

قصه

ما هم مثل همه رمز و رازی داریم ، چیشد پکسی شدیم ، چیشد …

قصه ی پکسی رو ببینید

شما هم میتوانید بر فراز این آسمان باشید و از دوردست ها به زمین نگاه کنید.
به استودیو هنری پکسی خوش آمدید ،
یا بهتره بگم به سیاره هنری ما در آسمان ها….