کارگردان : اردلان گواهی

تصویربردار : مهدی موسوی

دستیار : سینا سبحانی

مدیر تولید : امیر فیروزبخت

گزیم : سنا امینی