تیزر عسل رایحه خانسار

این تیزر با همکاری استودیو نمو انجام شده

تیم ورک بسیار جذاب در طبیعت و تمام سعی در کل این همکاری نشان دادن طبیعت صادقانه محصول